Haitallista maahanmuuttoa vähennettävä

Eri lajit käsiteltävä erikseen

Maahanmuuttoa ei pidä tarkastella yhtenä kokonaisuutena, vaan sen eri lajit tulee käsitellä erikseen. Toimivaa maahanmuuttopolitiikkaa ei voida luoda eikä toteuttaa, mikäli kaikea maahanmuuttoa käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Työperäisestä maahanmuuttoa käsiteltäessä on syytä tehdä eroja huippuosaajan ja tavallisen työntekijän välillä. Huippuosaaja voi omalla osaamisellaan tuoda sellaista lisäarvoa, jonka ansiosta syntyy uusia työpaikkoja, mutta tavallista työntekijää saatetaan käyttää esim. palkkojen ja työehtojen polkemiseen.


Kustannuksista voitava keskustella

Myös maahanmuuton ja kotouttamisen kuluja on voitava kritisoida ilman kritisoijan välitöntä leimaamista. Kun kaikesta muusta jo säästetään, myös maahanmuutto siihen liittyvine kuluineen on asetettava samalle viivalle.

Globalisaatiota ajavat tahot perustelevat maahanmuuttoa usein taloudellisilla hyödyillä. Perussuomalaisten teettämä tutkimus kuitenkin osoittaa nykyisen maahanmuutton aiheuttavan yhteiskunnalle kustannuksia. Samankaltainen norjalaistutkimus osoitti ei-länsimaisen maahanmuuttajan aiheuttavan elinaikanaan valtiolle 500 000 euron nettotappion.


Kotoutumiseen liittyvät riskit huomioitava

Huonoa kotoutumista ja siihen liittyvää syrjäytymistä pidetään yleisesti suurimpina syinä häiriökäyttäytymiselle, rikollisuudelle ja äärijärjestöihin värväytymiselle. Tähän mennessä en ole kuitenkaan kuullut kotouttamistapavasta, joka varmuudella ratkaisisi kotoutumiseen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat.

Luotettavaa keinoa muuttajien kotouttamiseen vaaditaan lähinnä riskit tiedostavilta kriitikoilta, jotka pyrkivät pienentämään ongelmaa rajoittamalla heikoimmin kotoutuvien tulijoiden määrää. Maahanmuuttoa puoltavat tahot eivät itse tunnu olevan lainkaan vastuussa kotoutumisongelmien ratkaisemisesta.


Pitkäaikaiset vaikutukset arvioitava

Maahanmuuton seuraukset periytyvät tuleville sukupolville, eikä siinä tehtyjä virheitä voida korjata kuten esim. talouspoliittisia virheitä. Maahan muuttaneet ihmiset ovat ja lähtökohtaisesti myös pysyvät maassa, joten myös maahanmuutosta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat ovat ja pysyvät.

Huonosti hoidetulla maahanmuuttopolitiikalla saamme maahamme huonosti kotoutumattuneiden maahanmuuttajien ryhmän. Jälkikäteen tällaisen virheen korjaaminen voi osoittautua mahdottomaksi.

Laajan maahanmuuton on todettu heikentävän myös kansallista identiteettiä ja murentavan kansallisvaltion perustaa. Tätä kehitystä voidaan käyttää hyväksi esim. EU:n muuttamisessa valtioliitosta liittovaltioksi, Euroopan yhdysvalloiksi.


Monikulttuurisuus vs kotoutuminen

Eri kulttuureihin liittyy hyvinkin erilaisia arvoja, jotka ovat jopa täysin ristiriidassa maassa vaalitsevien liberaalien arvokäsitysten kanssa. Monet ikävät tapahtumat ovat suoraa seurausta tällaisten keskenään ristiriitaisten arvomaailmojen kohtaamisesta.

Tukemalla monikulttuurisuuden nimissä maahanmuuttajien omien arvojen säilyttämistä, tuemme samalla omien arvojemme kanssa ristiriidassa olevien arvojen säilymistä. Mikäli haluamme tulijoiden kotoutuvan Suomeen ja suomalaiseen arvomaailmaan, meidän on uskallettava kyseenalaistaa myös nykyisen kulttuurisuus-ideologia.